תקנון חוגי ילדים

תקנון חברים WONDARE

 

יולי 2023

וונדר מור זאן פיטנס בע"מ

ח.פ 516383361

(להלן: "WONDARE")

 

טופס זה מהווה בקשה להרשמה בלבד ואינו מהווה הרשמה בפועל, אשר מותנית במפורט להלן:

 • הרשמה לפעילות תתאפשר רק לאחר הסדרת חוב קודם במידה וקיים.

 • מספר המקומות בכל קבוצת פעילות מוגבל, לא תתאפשר הרשמה לקבוצה מלאה. 

 • בקשה להרשמה שמתבצעת בדלפק הקבלה- כרטיס האשראי יחויב לאחר אישור ההרשמה

אנו החתומים מטה מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן: 

 1. הרישום לפעילות הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

 2. חוגי הילדים לשנת 23/24 מתחילים בתאריך 1.9.23 ומסתיימים בתאריך 30.6.24.
 3. ההרשמה לסטודיו הינה שנתית, התשלום לחוגים יבוצע בכרטיס אשראי בכל 1 לחודש קלנדרי באמצעות הוראת קבע.
 4. נהלי ביטול פעילות – ביטול השתתפות בחוג יתקבל עד 20.3.24 כולל, ביטול החל מיום 21.3.24, יחויב בתשלום מלא עד לתום שנת הפעילות.
 5. ביטול הרישום יכנס לתוקף רק בחודש העוקב לחודש בו ניתנה ההודעה.
 6. במקרה של ביטול על ידי החברה עקב מספר מועט של ילדים או בהתאם להחלטת החברה מכל סיבה שהיא, יוחזרו כל התשלומים למעט תשלום בגין התקופה בה ניתן השירות בפועל.
 7. לדמי החוג יתווספו דמי הרשמה חד פעמיים בסך 70 ש"ח אשר יזכו את הילד/ה בקיט הכולל תלבושת ואביזרים נוספים לטובת החוג. נבקש להגיע לחוג בתלבושת ובנעלי ספורט.
 8. במידה ויבוטל הרישום לחוג עד 30.8.23 יוחזרו דמי ההרשמה.
 9. ידוע לנו, כי החברה רשאית לערוך שינויים במועדי הפעילות והיא אף רשאית לבטל פעילות מסוימת במהלך שנת הפעילות,  לאחר שניתנה הודעה למשתתף על כוונתו לעשות כן.
 10. החברה עובדת לפי לוח חופשות שנתי אותו ניתן לקבל בדלפק הקבלה. 
 11. אנו מתחייבים בזאת, כי בעת שהותנו במתחם WONDARE לא נגרום בהתנהגותנו לכל הפרעה ו/או מטרד לניהולו התקין של הסטודיו ו/או למשתתפים בפעילויות השונות. כמו כן, אנו מתחייבים לשמור על כללי הבטיחות וההתנהגות המקובלים.  
 12. החברה רשאית לבטל את רישומו של כל משתתף בפעילות כאשר המשתתף הפר את כללי הבטיחות ו/או נמנע מלהישמע להוראות המדריכים וזאת לאחר שקיבל אזהרה בעניין. במקרה כאמור, תשיב החברה למשתתף את הסכום ששילם בגין התקופה שלאחר ביטול השתתפותו בפעילות. 

 13. אנו מתחייבים להודיע לחברה על כל שינוי במצב הרפואי של ילדנו באופן מיידי. במקרה והילד לא יוכל להשתתף בחוג מסיבות בריאותיות, ניתן לבטל את הרישום באמצעות הודעת ביטול בכתב ואישור רפואי מתאים.

 14. במקרה של אי עמידה בתשלום מלוא דמי ההשתתפות בפעילות, תהיה החברה רשאית להפסיק את ההשתתפות בפעילות לאחר מתן התראה של 7 ימים. 

 15. יש לדווח לחברה על כל שינוי בפרטי הכתובת ו/או הטלפון שמסרנו לעיל. 

 16. החברה אינה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם לרכוש המשתתפים במהלך הפעילות, לרבות גניבה, אובדן וכיו"ב. 

 17. ידוע וברור לי כי החברה אינה עורכת ביטוח תאונות אישיות בגין המשתתפים בפעילות. ידוע לי כי על המשתתף בפעילות חלה החובה לבדוק האם הוא פטור או מחוייב בעריכת ביטוח כאמור בהתאם להוראות חוק הספורט תשמ"ח1988  ,-ובמידת הצורך עליו חלה החובה לערוך ביטוח תאונות אישיות בהתאם להוראות החוק. בהתאמה, בחתימתי על מסמך זה אני פוטר בזאת את החברה מכל אחריות לנזקים שעלולים להיגרם בקשר לאי עריכת ביטוח תאונות אישיות על ידי החבר בענייני ו/או בעניין ילדי (ככל שמדובר בהורה לספורטאי קטין). 

 18. ידוע לנו, כי החברה שולחת עדכונים מעל לעת לגבי שינוי מועדי הפעילויות (ימים ו/או שעות) כמו גם עדכונים נוספים באמצעות כתובת הדוא"ל ו/או באמצעות מסרונים ובחתימתו על תקנון זה מסכימים לקבל עדכונים כאמור. עוד נמסר לנו, כי בחתימתנו בנוסף על המידע המפורט לעיל שולחת החברה באמצעות כתובת הדוא"ל / מסרונים מידע פרסומי אודות פעילות החברה ובחתימתנו על תקנון זה אנו מאשרים קבלת דיוור כאמור. 

 19. אנו נותנים את הסכמתנו כי מעת לעת יצולם בני/ביתי במסגרת הפעילות ותמונות אלו עשויות להתפרסם במדיה המקומית.

 20. ידוע לי, כי ככל שיהיה שינוי ו/או תוספת בפעילות אליה נרשם המנוי הכרוך בעלות נוספת, רשאית החברה לחייב בעל המנוי בגין השינוי ו/או תוספת הפעילות בהתאם להשתתפותו בפעילות בפועל מתחילת הפעילות ולפי מחירון החברה, וזאת לאחר שניתנה הודעה לבעל המנוי על כוונה. 

 21. על מנת להקל על משתתפי החוגים חולק מחיר החוג השנתי לפי חודשי הפעילות בחוג. המחיר כולל חופשות וחגים שנלקחו בחשבון בקביעת המחיר השנתי.

 22. בימי חג, ערבי חג ובכל המועדים המפורטים בלוח החופשות לא תתקיים פעילות ובגין ימים אלו לא תוחזר תמורה.

 23. לא ניתן לבצע הקפאה של פעילויות הילדים במהלך תקופת החוג, במקרה של היעדרות בגין מחלה\חופשה וכו' לא יינתן החזר כספי. לא יינתנו החזרי שיעורים או החזרים כספיים בגין היעדרות משתתף או בגין השתתפות חלקית. 
 24. נגיף קורונה: הפעילות ו/או האמור בתקנון, כפופים לשינויים אשר עלולים לחול על פי הנחיות משרד הבריאות/הממשלה עקב משבר הקורונה. במידה שתהא קיימת הגבלת פעילות מלאה במהלך שנת הפעילות, תוחזר התקופה במהלכה לא ניתן היה לקיים פעילות.

 25. הצהרת בריאות: בחתימתי על התקנון הריני מצהיר כי מצב בריאותי/ בריאות ילדי תקין ומאפשר לי/ לו לבצע מאמצים גופניים במסגרת הפעילות בסטודיו. האם קיימת רגישות\בעיה רפואית : כן\לא פרט _______________________ 

 26. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים

אני מאשר/ת השתתפות בני/בתי על פי תקנון זה